Gravity — A Sublime Text Theme (icon)
Gravity (text)
// Setting for Gravity
"theme": "Gravity.sublime-theme",
"color_scheme": "Packages/Theme - Gravity/Monokai Gravity.tmTheme",
"gravity_highlight_color_blue": true,
"gravity_sidebar_header": false,
"gravity_tab_font_small": false,
"gravity_tab_height_short": false,
"gravity_tab_height_tall": false,
"gravity_title_bar": true
Sublime Text icon plus icon download icon Install theme using
Package Control
Gravity theme displayed in Sublime Text (screen shot)
Gravity One (text)
// Setting for Gravity One
"theme": "Gravity One.sublime-theme",
"color_scheme": "Packages/Theme - Gravity/One Dark Gravity.tmTheme",
"gravity_highlight_color_blue": true,
"gravity_sidebar_header": true,
"gravity_tab_font_small": false,
"gravity_tab_height_short": false,
"gravity_tab_height_tall": false,
"gravity_title_bar": true
Gravity One theme displayed in Sublime Text (screen shot)
Reverse Gravity (text)
// Setting for Reverse Gravity
"theme": "Reverse Gravity.sublime-theme",
"color_scheme": "Packages/One Half Color Schemes/OneHalfLight.tmTheme",
"gravity_highlight_color_blue": true,
"gravity_sidebar_header": true,
"gravity_tab_font_small": false,
"gravity_tab_height_short": true,
"gravity_tab_height_tall": false,
"gravity_title_bar": true
Reverse Gravity theme displayed in Sublime Text (screen shot)